• Tervita õpetajaid, töötajaid ja kaasõpilasi.
• Riietu puhtalt ja korrektselt, kanna vahetusjalatseid.
• Üleriided ja välisjalatsid jäta garderoobi.
• Tunnis ole tähelepanelik ja tööta hoolsasti, ära sega teisi.
• Tunni ajal võid lahkuda vaid õpetaja loal.
• Tunni lõpetab õpetaja.
• Hoia korras töövahendid, mööbel.
• Koolivara tahtliku lõhkumise korral hüvitab süüdlane tekitatud kahju.
• Hoia puhtust ruumides ja territooriumil.
• Kõigi oma muredega ja küsimustega pöördu õpetaja poole.
• Teistes õpperuumides käitu viisaka külalisena.
• Seisa huvikooli hea maine eest.
• Ära puudu mõjuva põhjuseta õppetööst.
• Huvikooli avalikke sündmuseid pildistatakse ja filmitakse, need avalikustatakse kooli Facebooki lehel. Lapsevanemal, kes soovib, et tema laps ei jääks fotodele, tuleb sellest kooli kirjalikult teavitada kooli üldmeili kaudu. Samuti peab lapsevanem teavitama ka last, et ta teadlikult ei jääks kaamera välja.

Videovalvesüsteemi kasutamine
• Huvikooli Vikerkaare majas kasutatakse videovalvesüsteemi õpilaste ja töötajate turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks ning kooli vara kaitseks.
• Kaamerad on paigaldatud koridorides ja õuealal.
• Videovalvesüsteemi edastatavat pilti jälgitakse valvelauas.
• Videosüsteemi edastatava pildi jälgimine on kaitstud parooliga.
• Digitaalsed videosalvestised võimaldavad vaadata sündmusi tagasiulatuvalt kuni kolm nädalat.

Tallinna Nõmme Huvikooli andmekaitsetingimused
• Huvikool juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest ja Tallinna linna andmekaitsetingimustest
• Töötleme õpilaste, vanemate ja kooli töötajate isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, jm) järgmiselt:
– avaliku ülesande täitmisel (Huvikooli seadus, Tallinna Nõmme Noortemaja põhimäärus),
– juriidilise kohustuse täitmisel (Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskiri),
– lepingu täitmisel (töölepingud, majanduslepingud, huvikooli koha kasutamise lepingud),
– nõusoleku alusel (mille lapsevanem annab huvikooli koha kasutamise lepingu tingimustega nõustudes).
• Huvikool ei jaga isiku andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused.
• Huvikooli e-päevikut kasutatakse asutusesisese süsteemina, milles sisalduvaid andmeid ei avalikustata ega tehta kättesaadavaks kolmandatele isikutele.
• Huvikooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee.
• Huvikooli andmekaitse kontaktisik, kelle ülesandeks on koordineerida huvikooli andmekaitse küsimuste lahendamist, on huvikooli juhiabi, kellega saab ühendust e-posti aadressil helen.keller@nommehuvikool.ee.

Tallinna linna andmekaitsetingimused